Общи правила и условия за ползване на сайтовете
www.BGobyava.com    www.BGspravochnic.com   www.BGfirmencatalog.com   www.DobaviSait.net


  Ползвател е физическо или юридическо лице, подаващо обява в www.BGobyava.com.
  Съдържанието на този Сайт се предоставя "такова, каквото е , без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите и услугите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в Сайта, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това BGobyava.com не гарантира за точността и пълнотата на обявите.
  Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на сайта за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. Потребителят е длъжен да не използва BGobyava.com с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.
  Сайтът може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този Сайт не се наблюдават от нас и са предоставени единствено за ваше удобство и улеснение и наличието им не означава че ние одобряваме съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете този Сайт. Ние не контролираме и не носим отговорност за тези сайтове, нито пък гарантираме или пък поемаме някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги в такива сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в Сайта ни, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.
  BGobyava, предоставя на ползвателите правото да публикуват обяви за срок от 24 дни.
  Ползвателят се съгласява с Правилата и Условията за ползване на сайта.
Подавайки обявата, Ползвателят дава съгласието си неговите персонални данни да се съхраняват в базата на сайта BGobyava.com, в съответствие със законовите норми.
  Политика за защита на личната информация на потребителите сайта BGobyava.com.
Тази Политика за защита на личната информация на потребителите е неразделна част от Правилата и условията за ползване на Сайта. Чрез осъществяване на достъп до BGobyava.com Вие изразявате съгласието си с условията на тази Политика. Ако не сте съгласни с тази Политика, Вие нямате право да ползвате този сайт.
  Ние създадохме тази Политика, защото уважаваме личната информация на посетителите на нашия Сайт и защото смятаме, че е важно да гарантираме конфиденциалността на идентифициращата информация, която получаваме от тях по време на ползването на Сайта.
  Тази Политика се отнася до употребата на личната информация на потребителите, както и до друга идентифицираща потребителя информация, събирана онлайн по време на ползването на Сайта, вкл. и чрез електронната кореспонденция. BGobyava.com гарантира неприкосновеността на тази информация, изпратена до нас или получена от нас по тези начини. Всяка друга информация, вкл. електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до нас, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата Политика и ние няма да носим отговорност за съхранението и обработването на тази информация.
  Настоящата Политика не се отнася до личната идентифицираща информация, която разкривате пред други Сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на нашия Сайт. Ваше е задължението да прегледате и да се запознаете с политиките за защита на личната и идентифициращата информация на тези Сайтове.
  Информацията, която събираме, се използва:
      - за да можем да отговаряме на Вашите запитвания и въпроси
      - за да можем да установим Вашите потребности
      - за подобряване на Съдържанието на нашия Сайт, продуктите и услугите, които предлагаме
      - за да се свържем с Вас
      - за да Ви информираме за нови продукти и/или услуги
      - за да Ви изпращаме информация
      - за целите на нашето планиране
      - за маркетингови и други информационни цели
BGobyava.com ще ползва Вашата лична или идентифицираща информация единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. Вашата лична или идентифицираща информация няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без Вашето изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение. В случаите, когато възнамеряваме да ползваме Вашата лична или идентифицираща информация за цели, различни от представените Ви тук, ние първо ще поискаме писмено разрешение от Вас преди да използваме Вашата информация по този начин.
  Ние няма да ползваме личната идентификационна информация, за да Ви изпращаме нежелани съобщения /спам/.
По време на Вашето посещение на BGobyava.com, ние получаваме следната информация, която ние можем да ползваме за целите на нашата статистика и системно администриране:
      - Брой на посетителите
      - Вашия IP интернет адрес
      - Името на Вашия домейн /където е приложимо/
      - Датата и часът на Вашето посещение
      - Мястото/сайтът в интернет, който реферира към нашия Сайт
      - Отваряните страници от Сайта
      - Източникът на заявката
      - Типът на браузъра и операционната система, които ползвате
  Правила за съдържанието на обява:
  НЕ СЕ ПРИЕМАТ (ПРЕМАХВАТ СЕ) ОБЯВИ:
      - които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.
      - без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.
      - които съдържат повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер. Пример: "... на най-добра цена".
      - които съдържат телефонен номер, и-мейл адрес, интернет позоваване или други контактни данни в текста на обявата (с изключение на специалните полета) или приложения снимков материал.
      - в които не са попълнени или са попълнени неправилно задължителните полета.
      - които съдържат некоректна или погрешна информация.
      - с цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.
      - със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.
      - които съдържат думите Акция, Разпродажба, Специално предложение, Уникални цени, Суперпредложение, Внимание, Ново (New) и други рекламни фрази и похвати, предназначени да привличат вниманието на потребителите към обявата в общия списък, в заглавието и първия ред от текста на обявата.
      - които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки.
      - за които се изисква пълно или частично предплащане на стоката или услугата.
      - обяви, които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите.
      - за които се получават множество жалби.
      - предлагащи стоки и услуги, обект на лицензиране, освен ако обявата не съдържа точна контактна информация за компанията и номера на лиценза на съответния продукт.
      - редлагащи тютюневи изделия, алкохол (с изключение на бутиков / колекционерски), прекурсори, медикаменти с контролен режим, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC.
      - предлагащи имитационни стоки или стоки с контрабанден произход.
      - обяви на Интернет-магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата.
      - обяви за работа във видеочатове, еротични фото- и видеосесии.
      - обяви за предлагани услуги с окултен характер – ясновидство, гадания, астрология и пр.
      - обяви за събиране на депозити, такси, плащания и дарения от всякакъв вид.
      - обяви, съдържащи телефонни номера с добавена стойност (импулсни).
      - със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви.
      - от други сайтове за обяви.
  Прилагане на Правилата:
  Администраторите на BGobyava.com премахват всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата. В случай на груби или повторни нарушения, контактните данни на Ползвателя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви. Стойността за публикуването на премахнати платени обяви не се възстановява. В случай на закриване на акаунта на регистриран потребител поради системни нарушения.
  Отговорност и ограничение на отговорността:
  Ползвателят (подателят на обява) носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред BGobyava.com, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.
BGobyava.com не носи отговорност за съдържанието на обявите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността на сайта.
  BGobyava.com си запазва правото да променя настоящата Политика като част от Правилата и условията за ползване на Сайта по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на Съдържанието на Сайта след така направените промени ще означава, че Вие разбирате и сте съгласни с тези промени. Ваше е задължението да преглеждате и да се запознаете със съдържанието на настоящата Политика и настъпилите промени в нея. Датата на последна актуализация на тази страница може да бъде знак за евентуални настъпили промени в нея.
  Ако смятате, че не спазваме обявената Политика за защита на личната и идентифициращата информация, моля свържете се с нас.
  Ние полагаме всички възможни за нас усилия и предприемаме необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на Вашата лична и идентифицираща информация.
  Всички материали в този сайт имат само информативен характер.


Моля, прочетете ги преди да ползвате услугите на:
www.BGobyava.com | www.BGspravochnic.com | www.BGfirmencatalog.com | www.DobaviSait.net

Дата: 25.08.2010 година.

BGobyava.com ©2010 Всички права запазени!